Yönetmelik

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
REKABET HUKUKU ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — (1) Merkezin amacı, rekabet hukukunun hukuksal, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden incelenmesi ve araştırılması; ekonominin ve ticari hayatın ortaya çıkardığı rekabet hukuku ile ilgili sorunların disiplinler arası bir yaklaşımla ortaya konulması ve çözümler üretilmesidir.
Kapsam
Madde 2 — (1) Bu Yönetmelik; Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Rekabet Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 — (1) Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Hukuk Fakültesi bünyesinde, 2547 sayılı Kanunun 3/c, j ve 7/d (2) maddeleri uyarınca "Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Rekabet Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmuştur.
Tanımlar
Madde 4 —  (1)  Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Rekabet Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi,
b) Merkez Müdürü: Merkezin müdürünü,
c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
d) Rektör: Türk Alman Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Türk Alman Üniversitesini ifade eder. 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Amaç ve Faaliyetler
Madde 5 — (1) Merkez, 2 nci maddedeki amacına ulaşabilmek için şu faaliyetlerde bulunur:
a) Ulusal ve uluslararası alanda rekabet hukuku konularında araştırmalar gerçekleştirmek, bu alanlarda ortaya çıkan sorunlara ilişkin raporlar hazırlamak ve yayımlamak,
b) Merkez’in ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve örgütler ile Merkez’in amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak.
c) Ulusal ve uluslararası düzeydeki normları, ilgili andlaşmaların kabulünü ve bunlara ilişkin uygulamayı izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri uygun yollarla ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak.
d) Lisans ve lisansüstü programlar için eğitim ve sertifika programlamaları hazırlamak.
e) Rekabet Hukuku konusunda tanınmış yabancı akademik kuruluşlar ve araştırma kurumlarıyla ortak uluslararası eğitim programları kurmak,
f) Rekabet Hukukunun ulusal ve uluslararası sorunları ile ilgili olarak konferanslar, seminerler, paneller düzenlemek,
g) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek Türkçe ve yabancı dilde yayınlar yapmak,
h) Yurt dışında ve yurt içinde aynı konularda çalışan üniversite, enstitü ve merkezler ile ilişkiler geliştirmek, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek,
i) Rekabet Hukuku ile ilgili bir dokümantasyon merkezi kurmak; araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, 
j) Bu çalışma alanlarında ilgili fakülte öğrencilerini araştırmalara yöneltmek ve bu konuda araştırma yapmalarını sağlamak,
k) Yüksek öğretim mevzuatı ve Türk Alman Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,
l) Bu konuda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin Organları
Madde 6 — (1) Merkez’in Organları; Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’dur.
 
Merkez Müdürü
Madde 7 —  (1)  Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Rekabet Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü; öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite dışından, Hukuk Fakültesi Dekanının teklifi üzerine Rektör tarafından 3 yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.
(2) Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Müdür Yardımcısı olarak seçebilir. Merkez Müdürü, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder. Başkanın görevi sona erdiğinde Başkan Yardımcısının görevi de sona erer.
Merkez Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8 — (1)  Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Merkez’in idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.
d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmaktır.
Yönetim Kurulunun Oluşması
Madde 9 — (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Merkezin faaliyet konuları ile ilgili veya buna yakın alanlarda çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından üç yıl için seçilecek dört kişi ile birlikte beş üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri, öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve öğretim üye yardımcıları arasından veya Üniversite dışından Hukuk Fakültesi Dekanının önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süre için görevlendirilir. 
(2) Yönetim Kurulu, üyelerinin yarıdan bir fazlası ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Şüpheye mahal bırakmamak adına; Yönetim Kurulu en az üç üye ile toplanır ve böyle bir toplantıda en az iki üyenin oyuyla karar alınır. Oylamada eşitlik olması halinde konu bir sonraki toplantıda yeniden ele alınmak üzere talik olunur. Bir sonraki toplantıda da karar alınmaması halinde gündemin ilgili maddesi reddolunmuş sayılır.
 
Merkez Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 10 — (1)  Merkez Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektörlüğe sunmak.
d) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.
e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
f) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek.
g) Merkez’e atanacak idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.
 
Danışma Kurulu
Madde 11 — (1) Yönetim Kurulu, Merkez'in faaliyet konularına giren konularla ilgilenen, bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurabilecek kişilerden oluşan bir Danışma Kurulu seçebilir.
(2) Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunca üç yıllık bir süre için seçilir; üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilir.
(3) Müdür, uygun görürse, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve merkez faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel İhtiyacı
Madde 12 — (1) Merkez’in akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13. maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır. 
Genel Esaslar
Madde 13 — (1)  Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez’in kullanımına tahsis edilir.
Diğer Hükümler
Madde 14 — (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 15 —  (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 —  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.